خط کش اندازه گیری و کاربرد آن

بعد اندازه گیری

 

هر اندازه گیری از دو قسمت عدد واحد تشکیل شده است ، مثلا اگر بگویید وزن من 60 است ، مخاطب چیزی از این عدد نمی فهمد مگر اینکه بگویید وزن من 60 کیلوگرم است. برای کلیه اندازه گیری ها باید یک شاخصی برای معرفی عدد در کنارش باشد تا به آن عدد ریاضی مفهوم واقعی دهد.

برای کمیت های مختلف یکاهای متعددی مطرح شده که در محاسبات و اندازه گیری ها باید آن ها را به یک یکای مشترک تبدیل کرد زیرا در اندازه گیری ها و محاسبات فقط کمیت هایی را که بعد یکسانی دارند ، می توان با استفاده از یکاهای تبدیل با هم جمع یا از هم تفریق و یا با هم مقایسه کرد.

طول

کمیتی است مورد استفاده در اندازه گیری فاصله ی دو نقطه در فضا که برای بیان آن از واحدهای متر ، اینچ استفاده می شود.

 

اجزا متر

اجزای متر در کاربرد خط کش اندازه گیری

اجزا اینچ

اجزای اینچ در خط کش اندازه گیری

خط کش اندازه گیری

 

جنسی که برای خط کش ها بکار می رود معمولا از چوب یا پلاستیک یا فولاد ساخته می شود . در خط کش های فولادی درجه بندی دقیق تر است و به آسانی کهنه و فرسوده نمی شود و تا حد 2/0 میلی متر اندازه واقعی را می توان حساب کرد . خط کش دارای طول ثابت و متغیر می باشد که خط کش با طول متغیر را می توان به صورت تاشو استفاده کرد.

خط کش فولادی 15 سانتی ساده معمولی ترین نوع خط کش است. در خط کش های اینچی هر اینچ به 8 و نیز 16 قسمت و در خط کش های میلی متری هر سانتی متر به ده و نیز 20 قسمت تقسیم می شود . دقت در خط کش ها در سیستم میلی متر یک میلی متر می باشد و در سیستم اینچ یک دوازدهم یا یک شانزدهم اینچ و غیره است که برحسب نوع خط کش دقت آن می تواند افزایش یا کاهش یابد.

از خط کش فولادی برای اندازه گیری قطر درونی قطعات استوانه ای نیز استفاده می شود . برای جلوگیری از بروز خطا در خواندن اندازه لبه خط کش را نباید زیاد در درون استوانه فرو برد. با حرکت دادن خط کش بسوی جلو و غقب در امتداد قوسی کوچک اندازه های مختلفی بدست می آید که بزرگترین آنها اندازه صحیح قطر درونی استوانه است.

خط کش به سانتی متر و اینچی

 

انواع خط کش

 

  1. 1) خط کش زبانه دار
  2. 2) خط کش گیره دار

 

از خط کش علاوه بر اندازه گیری ، برای خط کشی خطوط مستقیم نیز استفاده می شود و نیز برای زدن نشانه اندازه بر روی طولی از کار می توان استفاده نمود.

استفاده از خط کش با دیگر وسایل به صورت ترکیبی می تواند برای پیدا کردن مرکز سوراخ ها و یا قطعات گرد کاربرد داشته باشد مانند مرکزیاب که با تکیه دادن سطح مرکزیاب بر محیط قطعه خط کش را در مقطع کار مماس کنید و به واسطه سوزن خط کش خطی را بکشید و سپس در جهت درگر این کار را انجام داده تا هر دو خط در مرکز مقطع هم دیگر را قطع کنند.

از شاخص های خط کش می توان به عنوان تعیین میزان اندازه هایی برای وسایل اندازه گیری که دارای دقت و شاخص اندازه نمی باشند استفاده کرد . تا بتوان به واسطه آن اندازه های مشخصی را بر روی آنها ایجاد نمود.

خط کش هایی با اندازه های طولی کوچکتر را میتوان با استفاده از دسته هایی بکار گرفت تا بتوان به واسطه آنها سوراخ ها یا شیارها را اندازه گیری نمود برای این کار نیاز است که ابتدا خط کش را بر روی نگهدارنده ای محکم سوار نمایید و سپس برای عمل اندازه گیری استفاده کنید.

برای یک عمل خط کشی مناسب برای قطعاتی از جنس سخت بهتر است که ابتدا قطعه کار را به نگهدارنده ای محکم ببندید و سپس بعد از قرار دادن خط کش بر روی آن با یک دست سوزن خط کش و دست دیگر را بر روی سطح خط کش قرار داده تا عمل خط کشی با دقت بیشتر انجام شود. سوزن خط کش را به گونه ای با لبه خط کش مماس کنید که حرکت سوزن خط کش سبب آسیب رساندن به لبه خط کش نگردد.

با استفاده از خط کش می توان محیط قطعات دایره ای شکل را اندازه گیری نمود تا به واسطه آن محیط و قطر کار را بدست آورد . همچنین می توان طول سوراخ های بن بست را اندازه گیری نمود و با استفاده از خط کش لبه دار می توان طول سوراخ های راه بدر را نیز اندازه گرفت.

اندازه گیری با خط کش در وب سایت ابزاریار

 

برای یک اندازه گیری دقیق با خط کش باید سطح تکیه گاه مناسبی را برای لبه خط کش ایجاد نمود تا خط کش در راستای اندازه گیری کاملا موازی باشد و یا لبه شاخص یک سانتی متر را با لبه کار کاملا مماس نمایید تا شاخص انتهایی نسبت به لبه کار در حالت موازی قرار گیرد تا اندازه گرفته شده دقیق باشد.

 

مولف : مهندس حسن امینی

 

خط کش اندازه گیری و کاربرد آن
خط کش اندازه گیری و کاربرد آن
Product rating: 4.5 out of 5 with 6059 ratings

خط کش اندازه گیری و کاربرد آن

بعد اندازه گیری

 

هر اندازه گیری از دو قسمت عدد واحد تشکیل شده است ، مثلا اگر بگویید وزن من 60 است ، مخاطب چیزی از این عدد نمی فهمد مگر اینکه بگویید وزن من 60 کیلوگرم است. برای کلیه اندازه گیری ها باید یک شاخصی برای معرفی عدد در کنارش باشد تا به آن عدد ریاضی مفهوم واقعی دهد.

برای کمیت های مختلف یکاهای متعددی مطرح شده که در محاسبات و اندازه گیری ها باید آن ها را به یک یکای مشترک تبدیل کرد زیرا در اندازه گیری ها و محاسبات فقط کمیت هایی را که بعد یکسانی دارند ، می توان با استفاده از یکاهای تبدیل با هم جمع یا از هم تفریق و یا با هم مقایسه کرد.

طول

کمیتی است مورد استفاده در اندازه گیری فاصله ی دو نقطه در فضا که برای بیان آن از واحدهای متر ، اینچ استفاده می شود.

 

اجزا متر

اجزای متر در کاربرد خط کش اندازه گیری

اجزا اینچ

اجزای اینچ در خط کش اندازه گیری

خط کش اندازه گیری

 

جنسی که برای خط کش ها بکار می رود معمولا از چوب یا پلاستیک یا فولاد ساخته می شود . در خط کش های فولادی درجه بندی دقیق تر است و به آسانی کهنه و فرسوده نمی شود و تا حد 2/0 میلی متر اندازه واقعی را می توان حساب کرد . خط کش دارای طول ثابت و متغیر می باشد که خط کش با طول متغیر را می توان به صورت تاشو استفاده کرد.

خط کش فولادی 15 سانتی ساده معمولی ترین نوع خط کش است. در خط کش های اینچی هر اینچ به 8 و نیز 16 قسمت و در خط کش های میلی متری هر سانتی متر به ده و نیز 20 قسمت تقسیم می شود . دقت در خط کش ها در سیستم میلی متر یک میلی متر می باشد و در سیستم اینچ یک دوازدهم یا یک شانزدهم اینچ و غیره است که برحسب نوع خط کش دقت آن می تواند افزایش یا کاهش یابد.

از خط کش فولادی برای اندازه گیری قطر درونی قطعات استوانه ای نیز استفاده می شود . برای جلوگیری از بروز خطا در خواندن اندازه لبه خط کش را نباید زیاد در درون استوانه فرو برد. با حرکت دادن خط کش بسوی جلو و غقب در امتداد قوسی کوچک اندازه های مختلفی بدست می آید که بزرگترین آنها اندازه صحیح قطر درونی استوانه است.

خط کش به سانتی متر و اینچی

 

انواع خط کش

 

  1. 1) خط کش زبانه دار
  2. 2) خط کش گیره دار

 

از خط کش علاوه بر اندازه گیری ، برای خط کشی خطوط مستقیم نیز استفاده می شود و نیز برای زدن نشانه اندازه بر روی طولی از کار می توان استفاده نمود.

استفاده از خط کش با دیگر وسایل به صورت ترکیبی می تواند برای پیدا کردن مرکز سوراخ ها و یا قطعات گرد کاربرد داشته باشد مانند مرکزیاب که با تکیه دادن سطح مرکزیاب بر محیط قطعه خط کش را در مقطع کار مماس کنید و به واسطه سوزن خط کش خطی را بکشید و سپس در جهت درگر این کار را انجام داده تا هر دو خط در مرکز مقطع هم دیگر را قطع کنند.

از شاخص های خط کش می توان به عنوان تعیین میزان اندازه هایی برای وسایل اندازه گیری که دارای دقت و شاخص اندازه نمی باشند استفاده کرد . تا بتوان به واسطه آن اندازه های مشخصی را بر روی آنها ایجاد نمود.

خط کش هایی با اندازه های طولی کوچکتر را میتوان با استفاده از دسته هایی بکار گرفت تا بتوان به واسطه آنها سوراخ ها یا شیارها را اندازه گیری نمود برای این کار نیاز است که ابتدا خط کش را بر روی نگهدارنده ای محکم سوار نمایید و سپس برای عمل اندازه گیری استفاده کنید.

برای یک عمل خط کشی مناسب برای قطعاتی از جنس سخت بهتر است که ابتدا قطعه کار را به نگهدارنده ای محکم ببندید و سپس بعد از قرار دادن خط کش بر روی آن با یک دست سوزن خط کش و دست دیگر را بر روی سطح خط کش قرار داده تا عمل خط کشی با دقت بیشتر انجام شود. سوزن خط کش را به گونه ای با لبه خط کش مماس کنید که حرکت سوزن خط کش سبب آسیب رساندن به لبه خط کش نگردد.

با استفاده از خط کش می توان محیط قطعات دایره ای شکل را اندازه گیری نمود تا به واسطه آن محیط و قطر کار را بدست آورد . همچنین می توان طول سوراخ های بن بست را اندازه گیری نمود و با استفاده از خط کش لبه دار می توان طول سوراخ های راه بدر را نیز اندازه گرفت.

اندازه گیری با خط کش در وب سایت ابزاریار

 

برای یک اندازه گیری دقیق با خط کش باید سطح تکیه گاه مناسبی را برای لبه خط کش ایجاد نمود تا خط کش در راستای اندازه گیری کاملا موازی باشد و یا لبه شاخص یک سانتی متر را با لبه کار کاملا مماس نمایید تا شاخص انتهایی نسبت به لبه کار در حالت موازی قرار گیرد تا اندازه گرفته شده دقیق باشد.

 

مولف : مهندس حسن امینی

 

تگها : خط کش , خط کش صنعتی , ابزاریار , ابزارآلات صنعتی , ابزارآلات تخصصی , مرجع ابزارآلات , ابزار اندازه گیری , متر , اندازه گیری
ارسال نظر
نظرات تایید شده: 0 نظرات تایید نشده:
* نام شما:

ایمیل شما: (محرمانه)

تلفن شما: (محرمانه)

* پیام شما:
رتبه: بد            خوب

کد نمایش داده شده را تایپ نمایید:

تازه سازی